Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Introducción a la Política Económica es una asignatura obligatoria dentro del Grado en Economía que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el segundo cuatrimestre del presente curso académico. Para una mejor comprensión se recomienda haber completado un curso introductorio en cuestiones relativas a micro y macroeconomía. El objetivo de esta asignatura es presentar los conocimientos e ideas básicas referidas a la elaboración y formulación de la Política Económica. Para ello, se presentan las ideas básicas sobre el funcionamiento de la Política Económica a través del estudio de la elaboración y diseño de la misma, la participación de diferentes agentes económicos, políticos y sociales así como de los objetivos e instrumentos que utilizan las autoridades públicas para el desarrollo de sus programas económicos. También se abordan cuestiones que profundizan aspectos teóricos de la formulación de la Política Económica mediante el análisis de las teorías más recientes.


 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre els conceptes, finalitats, mitjans i orientacions doctrinals bàsiques al voltant de l'activitat politicoeconòmica de l'estat.
 • Conèixer i comprendre que hi ha diferents actuacions possibles davant d'un mateix problema de política econòmica sobre la base de les diferents concepcions existents sobre el funcionament de l'activitat econòmica.
 • Identificar i analitzar els objectius operatius bàsics, així com les polítiques econòmiques alternatives destinades a aconseguir-los.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo de la asignatura es que el estudiante comprenda los fundamentos básicos de la política económica que le permitan abordar con suficiencia las asignaturas relativas a políticas económicas instrumentales y sectoriales que se imparten en cursos avanzados. El conocimiento de la estructura básica de la política económica en cuanto a sus fundamentos teóricos así como la comprensión de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de diseño, elaboración y ejecución de la misma permitirá al estudiante una mejor comprensión de los fenómenos económicos y políticos actuales.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 35017
Professor/a responsable:
FUSTER OLIVARES, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix