Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se centra en la economía de la Unión Europea (UE) analizada desde una perspectiva global y agregada. En el cuatrimestre anterior se ha cursado la asignatura Economía Mundial, ahora el análisis se adentra en el ámbito económico comunitario. A partir de estas coordenadas básicas mundiales y europeas, los estudiantes podrán, más adelante, adentrarse adecuadamente en el estudio de la economía española.
El desarrollo y la comprensión de esta asignatura no requieren del dominio de unas técnicas o de unos instrumentos altamente específicos de análisis económico, pero sí exigen cierta familiaridad con los mismos. En ocasiones será necesario recurrir a los conocimientos previos en materias como teoría económica, historia económica, economía mundial, estadística o econometría. Indudablemente, una buena base en las disciplinas anteriores ayudará a comprender e interpretar la realidad de la UE.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Els objectius formatius específics de l'assignatura són els següents:

 • Conèixer el funcionament i avaluar críticament la Unió Europea.
 • Comprendre i raonar sobre el procediment de presa de decisions a la UE.
 • Forjar una opinió raonada sobre el paper i el pes de la UE en el context mundial.
 • Conèixer i valorar la influència del procés d'integració europeu sobre les economies dels països que conformen la UE.
 • Comprendre el conjunt d'indicadors bàsics per a l'avaluació econòmica (creixement, mercat de treball, distribució i desigualtat) i aplicar-lo a la informació estadística de la UE.
 • Conèixer i desenvolupar-se amb facilitat en les principals pàgines web amb informació econòmica internacional rellevant.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos formativos de la asignatura añadidos por el profesor:

 

Situar el proceso de integración económica europea en el marco mundial y conocer las principales pautas históricas del proceso de integración comunitario.

Interpretar al UM a la luz de las experiencias de cooperación monetaria previas en la UE.

Valorar el funcionamiento de la UM desde el punto de vista teórico y práctico.

Interpretar las consecuencias del proceso de integración desde el punto de vista de la convergencia de las economías de la UE.

Valorar el proceso de integración desde el punto de vista de los mercados de trabajo de las economías de la UE.

Analizar las relaciones entre los mercados de trabajo de la UE y el conjunto de indicadores básicos para la evaluación del bienestar, la pobreza y la desigualdad.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35016
Professor/a responsable:
RODENAS CALATAYUD, MARIA CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix