Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta és la primera assignatura de Matemàtiques que els estudiantes tenen en el grau. Està programada per cursar-se el primer quadrimestre del primer any, i per tant es tracta d'una matèria inicial, amb continguts bàsics que suposen un repàs i recolzament dels coneixements previs en batxillerat. Els primers blocs estan dedicats a l'anàlisi de funcions d'una variable real (límits, continuïtat, derivades, representació gràfica, integració). L'últim bloc de continguts està dedicat a conceptes d'Àlgebra Lineal. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Maneig del llenguatge matemàtic i la seua utilització en la representació i interpretació de models econòmics.
 • Habilitat per a la utilització del raonament matemàtic per a la seua aplicació en situacions reals del món econòmic. Ser capaç d'utilitzar tècniques informàtiques per a la resolució de problemes.
 • Capacitat d'accedir a la informació econòmica oferida a través de models matemàtics.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la resolució de problemes de manera individual i formant part d'un grup.
 • Coneixement i maneig de les eines pròpies de l'àlgebra lineal i la seua interpretació en termes econòmics.
 • Coneixement i maneig de les eines pròpies del càlcul en una variable i la seua interpretació en termes econòmics.
 • Habilitat en el maneig de programari informàtic adequat per a la resolució de problemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Coneixement i ús de les eines pròpies del Càlcul en una variable i la seua interpretació en termes econòmics i empresarials. Coneixement i ús de les eines pròpies de l'Àlgebra Lineal i la seua interpretació en termes econòmics i empresarials.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35002
Professor/a responsable:
TOMAS LUCAS, JOSEFA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix