Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE LA QUALITAT I DEL MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo del Grado en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales capaces de desarrollar labores de dirección y gestión en organizaciones empresariales, desde un punto de vista general (dirección general) o desde diferentes áreas o departamentos funcionales.
Esta asignatura pertenece al itinerario de Dirección Estratégica. Con la asignatura se trata de ofrecer una visión de dos sistemas de gestión, la gestión de la calidad y la gestión medioambiental, que están adquiriendo una elevada relevancia empresarial desde el punto de vista estratégico y competitivo. En concreto, se estudian los fundamentos de ambos sistemas, las principales herramientas de gestión de calidad y medioambiental y los sistemas normalizados.
Por lo que respecta a la coordinación de esta asignatura con el resto de asignaturas del Grado, esta asignatura complementa otras sobre dirección empresarial impartidas en cursos anteriores como Fundamentos de Economía de la Empresa, Dirección de Operaciones, Diseño de la Organización y Dirección Estratégica de la Empresa I y II, complementando asimismo otras asignaturas también impartidas en cuarto curso como Creación de Empresas, Dirección de Recursos Humanos, y Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer el significat de qualitat, gestió de la qualitat i gestió mediambiental. Conèixer els models de qualitat i medi ambient aplicables per les empreses (model EFQM, norma ISO 9001, norma ISO 14001, reglament EMAS). Saber aplicar els models i normes de gestió de la qualitat i gestió mediambiental i saber redactar els documents que exigeixen aquestes normes. Saber utilitzar les eines de la gestió de la qualitat (diagrama de pareto, diagrama causa-efecte, full de presa de dades, histogrames, gràfics de dispersió, etc.) i gestió mediambiental (bones pràctiques, ecodisseny, anàlisi del cicle de vida, etiqueta ecològica, etc.).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos:
- Conocer el significado de calidad, gestión de la calidad y gestión medioambiental.
- Conocer los modelos de calidad y medio ambiente aplicables por las empresas (modelo EFQM, norma ISO 9001, norma ISO 14001, reglamento EMAS).
- Saber aplicar los modelos y normas de gestión de la calidad y gestión medioambiental.
- Saber redactar los documentos que exigen estas normas.
- Saber utilizar las herramientas de la gestión de la calidad (diagrama de pareto, diagrama causa-efecto, hoja de toma de datos) y gestión medioambiental (buenas prácticas, ecodiseño, análisis del ciclo de vida, etiqueta ecológica).

 

 

 

Dades generals

Codi: 22041
Professor/a responsable:
TARI GUILLO, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix