Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CREACIÓ D'EMPRESES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El graduado en Administración y Dirección de Empresas debe conocer la articulación del normal desarrollo de todas las áreas funcionales con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el contexto global de la economía y estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. En concreto, debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados.

 

Bajo esta perspectiva la asignatura de Creación de Empresas busca formar a los alumnos en el proceso emprendedor; para ello es necesario que el estudiante conozca y desarrolle las cualidades esenciales para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, distinga y examine las oportunidades empresariales que actualmente se originan en el mercado y finalmente sepa reunir los recursos empresariales necesarios para su puesta en funcionamiento, dentro de la coherencia y coordinación que exigen las distintas áreas funcionales que configuran la nueva empresa. Y todo ello con el fin último de lanzar al mercado una empresa que sea capaz de lograr en el largo plazo los objetivos empresariales, profesionales y personales previamente establecidos.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE10 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisis d'operacions, i assimilar les principals teories de l'organització per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.
 • CE11 : Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE14 : Conèixer a un nivell bàsic els elements de l'ordenament jurídic que permeten incloure aquesta dimensió en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.
 • CE8 : A partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn usant diversos instruments tècnics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Identificar les oportunitats i amenaces de les noves idees de negoci, al costat de les fortaleses i debilitats internes, proposant alternatives estratègiques per a introduir-se en el mercat. Entendre les vinculacions i repercussions de les decisions empresarials entre les diverses àrees funcionals. Explicar l'evolució previsible de la nova empresa a partir de les decisions empresarials adoptades. Redactar un pla d'empresa que arreplegue el conjunt de decisions empresarials. Dissenyar l'estructura econòmica més interessant per a la nova empresa. Proposar solucions en l'àmbit de les operacions de l'activitat empresarial i de la seua organització interna per a poder oferir adequadament el bé o servei de la nova empresa. Plantejar i proposar les solucions estratègiques més interessants per a la nova empresa. Traçar les solucions més interessants per a la nova iniciativa provinents del dret, especialment del mercantil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):

Identificar las oportunidades y amenazas de las nuevas ideas de negocio, junto a las fortalezas y debilidades internas, proponiendo alternativas estratégicas para introducirse en el mercado. Entender las vinculaciones y repercusiones de las decisiones empresariales entre las diversas áreas funcionales. Explicar la evolución previsible de la nueva empresa a partir de las decisiones empresariales adoptadas. Redactar un plan de empresa que recoja el conjunto de decisiones empresariales. Diseñar la estructura económica más interesante para la nueva empresa.

Proponer soluciones en el ámbito de las operaciones de la actividad empresarial y de su organización interna para poder ofrecer adecuadamente el bien o servicio de la nueva empresa. Plantear y proponer las soluciones estratégicas más interesantes para la nueva empresa. Trazar las soluciones más interesantes para la nueva iniciativa provenientes del derecho.

Objetivos específicos que el profesor añade:

El objetivo general de la asignatura es promover el proceso de creación y desarrollo de la iniciativa empresarial, especialmente de las pequeñas empresas, analizando las circunstancias que suelen rodear el papel desempeñado por los emprendedores. Para ello es necesario además:

• determinar y diagnosticar las oportunidades de negocio que en la sociedad actual se presentan,

• desarrollar los pasos a seguir para ocupar el hueco de mercado, realizando un análisis de las decisiones que afectan a cada una de las áreas funcionales de la empresa, que deben materializarse con la realización de un Plan de Empresa, y

• Analizar las variables que intervienen en el funcionamiento diario de la gestión empresarial.

 

 

 

Dades generals

Codi: 22038
Professor/a responsable:
LLOPIS VAÑO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix