Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE JOCS PER A L'EMPRESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura instruye a los estudiantes en el modelado de los procesos de toma de decisiones empresariales, tanto individuales como colectivas, mediante las potentes herramientas de análisis que nos facilita la Teoría de Juegos. En el momento de abordar esta asignatura los estudiantes están familiarizados con la existencia de conflictos de intereses en los procesos de toma de decisión. Los alumnos ya fueron introducidos, en asignaturas precedentes como Microeconomía Intermedia, en el análisis de las predicciones acerca de las decisiones óptimas de los agentes, al menos de forma intuitiva.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

  • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
  • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
  • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
  • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
  • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

  • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
  • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

  • CE11 : Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
  • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
  • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
  • CE6 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Entendre el pensament estratègic. Aprendre com trobar formes de cooperar amb els altres, encara que els altres tinguen una motivació purament egoista. Entendre els problemes derivats de la asimetria d'informació entre els diferents participants en els mercats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

  • Conocer las formas de modelar situaciones de conflicto entre agentes económicos.
  • Entender cómo los agentes económicos resuelven sus conflictos, tanto de forma coordinada, como desde una perspectiva descentralizada.
  • Entender el comportamiento racional de los agentes en entornos económicos.
  • Entender el funcionamiento de procesos de asignación en general.
  • Conocer las diversas formas de comportamiento en el proceso de toma de decisiones empresariales.
  • Conocer las herramientas comúnmente empleadas en el diseño de mecanismos económicos, y entender cómo éstos contribuyen en la adopción de las políticas económicas adecuadas.

 

 

Dades generals

Codi: 22037
Professor/a responsable:
FAULI OLLER, RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

  • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
    Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
    Crèdits teòrics: 1,5
    Crèdits pràctics: 0,9
    Aquest departament és responsable de l'assignatura.
    Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix