Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les Pràctiques Externes del Grau en Sociologia són una assignatura optativa de 12 crèdits ECTS que té com a objectiu permetre a l'estudiant aplicar els seus coneixements teòrics a la realitat d'una empresa / institució, i d'aquesta manera adquirir destreses que són necessàries per a l'exercici professional posterior.

Amb aquesta assignatura es pretén ampliar i consolidar els coneixements teòrics adquirits al llarg de la titulació, així com afavorir l'afrontament de les eines necessàries per a la realització de les tasques pròpies d'un titulat en Sociologia.

A més, les Pràctiques Externes impliquen una presa de contacte inicial dels estudiants amb la realitat del món laboral a la qual posteriorment s'hauran d'enfrontar, alhora que afavoreixen la necessària interrelació entre la Universitat i el teixit empresarial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.
 • CEE3 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Desenvolupar l'aprenentatge autònom.

- Treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

- Identificar problemes sociològics i abordar-ne l'anàlisi en funció de les eines intel·lectuals de la disciplina.

- Respectar els valors democràtics, els drets humans i la no-discriminació.

- Desenvolupar l'actitud per a perseguir l'excel·lència en les actuacions professionals

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer i comprendre els aspectes bàsics de la pràctica professional en parcel·les vinculades a la sociologia
 • Desenvolupar la capacitat de decisió i iniciativa
 • Adquirir experiència professional de treball en equip
 • Demostrar capacitat de comunicació, oral i escrita.
 • Conèixer el teixit empresarial de l'entorn més proper.

 

 

Dades generals

Codi: 23046
Professor/a responsable:
ESPINOSA BLASCO, MONICA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix