Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Las Prácticas Externas del Grado en Sociología son una asignatura optativa de 12 créditos ECTS que tiene como objetivo permitir al estudiante aplicar sus conocimientos teóricos de la disciplina económica a la realidad de una empresa/institución, y de este modo adquirir destrezas que son necesarias para su posterior ejercicio profesional.

Con esta asignatura se pretende ampliar y consolidar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la titulación, así como favorecer el manejo de las herramientas necesarias para la realización de las tareas propias de un titulado en Sociología.

Además, las Prácticas Externas suponen una toma de contacto inicial de los estudiantes con la realidad del mundo laboral a la que posteriormente se tendrán que enfrentar, a la vez que favorecen la necesaria interrelación entre la Universidad y el tejido empresarial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.
 • CEE3 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Desenvolupar l'aprenentatge autònom.

- Treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

- Identificar problemes sociològics i abordar-ne l'anàlisi en funció de les eines intel·lectuals de la disciplina.

- Respectar els valors democràtics, els drets humans i la no-discriminació.

- Desenvolupar l'actitud per a perseguir l'excel·lència en les actuacions professionals

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conocer y comprender los aspectos básicos de la práctica profesional en parcelas vinculadas a la sociología
 • Desarrollar la capacidad de decisión e iniciativa
 • Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo
 • Demostrar capacidad de comunicación, oral y escrita.
 • Conocer el tejido empresarial de su entorno más cercano.

 

 

Dades generals

Codi: 23046
Professor/a responsable:
ESPINOSA BLASCO, MONICA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix