Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET CONCURSAL DE L'EMPRESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la asignatura de Derecho Concursal se aborda el estudio del Derecho Concursal, que comprende las materias especificadas en el programa de la asignatura.
La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados en Relaciones Laborales especializados en la rama de empresa de conocer los principios básicos que inspiran el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular las crisis económicas empresariales.
En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el cuarto curso, con el fin de dotar de una base jurídica respecto de las normas jurídicas que regulan el concurso de acreedores que los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios pertinentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CE6 : Capacitat per a dur a terme funcions de representació, negociació i resolució extrajudicial de conflictes en diferents àmbits de les relacions laborals.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes juridicoprivades que afecten la insolvència de l'empresa, a més del caràcter evolutiu i dinàmic de la seua reglamentació específica.
 • Capacitat per a utilitzar criteris de racionalització i sistematització de la informació jurídica, legal i jurisprudencial.
 • Tenir aptitud per a l'anàlisi i presa de decisions en qualsevol qüestió mercantil relacionada amb les crisis empresarials.
 • Ser capaç de desenvolupar la informació i els coneixements adquirits en relació amb la insolvència empresarial en l'àmbit mercantil i aplicar-los a l'activitat professional pràctica.
 • Comprendre les interrelacions dels òrgans que integren el concurs, pel que fa al compliment de les obligacions imposades en normes juridicomercantils i la responsabilitat generada per la infracció d'aquestes normes, a fi de poder identificar i canalitzar els problemes amb incidència jurídica en la pràctica professional relativa al títol de grau.
 • Usar correctament el vocabulari juridicomercantils i el registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conocer, comprender y asimilar la configuración actual del Derecho concursal y de sus principales instituciones.
2. Conocer, comprender y asimilar el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular las crisis económicas empresariales.
3. Conocer y comprender el marco jurídico en que se inserta el Derecho concursal español.

 

 

Dades generals

Codi: 28038
Professor/a responsable:
IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix