Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OCUPACIÓ PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura “Empleo público” completa la especialización de los graduados en relaciones laborales y recursos humanos en la gestión de personal, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el ámbito de las administraciones públicas. Su ubicación en el tercer curso del plan de estudios se sostiene sobre la necesidad de que el alumnado haya adquirido, con anterioridad, conocimientos básicos de derecho administrativo y especializados de derecho del trabajo y negociación colectiva, así como de seguridad social en el régimen de los trabajadores por cuenta ajena

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE13 : Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i contínua en l'àmbit reglat i no reglat.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les peculiaritats de la prestació de treball en l'àmbit de l'administració pública, des del punt de vista individual, col·lectiu, de protecció social i en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. 
 • Ús adequat de la terminologia específica, tant en el registre escrit com en l'oral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer las peculiaridades de la prestación de trabajo en el ámbito de la Administración Pública, desde el punto de vista individual, colectivo, de protección social, y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

 

 

Dades generals

Codi: 28027
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix