Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA ECONÒMICA, POLÍTICA I SOCIAL DELS SEGLES XX I XXI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

1º) La Història, eina bàsica de la formació intel.lectual i profesional. 2º)Contextualitza les demás matèries del Curriculum. 3) Permet conéixer els factors històrics. especialment la intervenció de l'Estat, que han influit i influeixen en la diversitat temporal i espacial dels mercats de treball, dels marcs de les relacions laborals i del nivell de vida i benestar dels treballadors. 4) Aproxima a la complexitat del procés històric mundial al segle XX i principis del segle XXI, amb especial dedicació als àmbits europeu i espanyol. 5)L'ús de documentació literària, numèrica, gràfica, etc. permiteix el procés de tècniques de treball intel.lectual i l'inici de tècniques d'investigació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG5 : Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a donar una perspectiva històrica dels canvis econòmics, socials i polítics de la societat contemporània.
 • Comprensió dels factors històrics que han incidit en l'evolució del capitalisme i d'altres sistemes socioeconòmics.
 • Detecció dels factors històrics que han incidit en l'evolució del mercat de treball i de les relacions laborals.
 • Capacitat per a expressar-se correctament i fer servir un registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El present temari d'Història Econòmica, Política i Social pretén dotar d'instruments als futurs graduats en Relacions Laborals per entendre l'evolució del món del treball en el marc històric del sistema capitalista. Els objectius docents que s'intenten cobrir amb aquesta assignatura són, a grans trets, els següents:
1. Introduir als futurs titulats en les nocions bàsiques del concepte de canvi econòmic. És a dir, s'estudiarà el procés de formació i desenvolupament de l'economia contemporània des de la seva perspectiva històrica, insistint en els mecanismes que l'ha configurat a través del temps. En aquest sentit, es planteja l'estudi de l'origen i desenvolupament del sistema capitalista en vuit temes, en els quals s'estudien les especificitats de les relacions laborals en el seu context. A grans trets s'estudia la gènesi del propi sistema i les seves regles bàsiques de funcionament així com els processos d'industrialització i la formació del sistema econòmic internacional; els problemes del capitalisme fins a la Segona Guerra Mundial i l'aparició de sistemes alternatius; l'edat daurada de l'economia mundial fins al xoc del petroli; i el procés que enllaça la crisi de 1973 amb la gran depressió que va esclatar en 2007-2008.
2. A més, en segon lloc, es pretén integrar aquelles qüestions relacionades amb els canvis en els processos de treball, les relacions en el si de l'empresa, el paper de les organitzacions sindicals i el paper de l'Estat.

 

 

Dades generals

Codi: 28002
Professor/a responsable:
TORRO GIL, LLUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix