Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POLICIA JUDICIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Asignatura del itinerario de Seguridad Pública del Grado en Criminología.

Estudia la organización legal, organización, principios y funciones de la policía judicial, intervención en el proceso penal, atestado policial, diligencias de investigación y prueba.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Es pretén que l'alumne tinga els coneixements processals especialitzats que són imprescindibles per a l'exercici de les funcions relacionades amb la seguretat pública. Des d'aquesta perspectiva s'aborda tota actuació de la policia en el procés penal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos formativos

Se pretende que el alumno posea los conocimientos procesales especializados que son imprescindibles para el ejercicio de sus funciones relacionadas con la Seguridad Pública. Desde esta perspectiva se aborda toda actuación de la policía en el proceso penal.

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2015-16)

El estudio de esta asignatura tiene por objeto conocer en profundidad el papel que desarrolla la Policía Judicial en el proceso penal; en particular, se pretende que los/as estudiantes conozcan las distintas funciones que se le confían, los principios que rigen su actuación, el contenido y alcance de la labor que la policía judicial desarrolla en la fase de instrucción criminal a partir del análisis de su intervención en las distintas diligencias de investigación, y, por último, el conocimiento del valor o eficacia procesal de las actuaciones que practica la policía judicial.

La consecución de los objetivos descritos conlleva que el/a alumno/a adquiera ciertas competencias de orden académico, disciplinar y profesional.

 

 

 

Dades generals

Codi: 18532
Professor/a responsable:
FERNANDEZ LOPEZ, MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix