Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA es la única asignatura de la materia básica ¿Estadística¿ incluida en el grado de CRIMINOLOGÍA. Es una asignatura de duración cuatrimestral que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del grado de CRIMINOLOGÍA. La finalidad principal de esta asignatura es familiarizar al estudiante con las herramientas básicas del análisis exploratorio de datos y su aplicación en el ámbito de la criminología, de tal manera que sean capaces de organizar, representar, analizar y resumir un conjunto de datos usando los métodos gráficos y numéricos más apropiados para cada tipo de situación, así como interpretar de forma rigurosa los resultados obtenidos. Se pretende que el futuro criminólogo sea capaz de reconocer un problema estadístico bien definido y las herramientas estadísticas básicas para resolverlo directamente, o bien sea capaz de interaccionar con eficacia con un profesional de la estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu fonamental de l'assignatura és familiaritzar l'alumnat amb les eines estadístiques bàsiques de l'anàlisi exploratòria de dades i la seua aplicació en l'àmbit de la criminologia, de manera que els estudiants siguen capaços d'organitzar, representar, analitzar i resumir un conjunt de dades usant els mètodes gràfics i numèrics més apropiats per a cada tipus de situació, a més d'interpretar rigorosament els resultats obtinguts. En aquest sentit, es pretén desenvolupar en l'estudiant la capacitat per a reconèixer un problema estadístic ben definit i proporcionar uns coneixements mínims de les eines estadístiques necessàries per a, segons la dificultat, resoldre directament el problema o ser capaç d'interaccionar amb eficàcia amb un professional de l'estadística.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 18508
Professor/a responsable:
MULERO GONZALEZ, JULIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix