Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura está dirigida a ofrecer al Graduado en Gestión de la Administración Pública las habilidades básicas necesarias para desarrollar acciones de investigación social en su práctica profesional o en el ámbito del estudio académico de la gestión de lo público. En este sentido, la asignatura enlaza con los otras asignaturas del Grado tales como Introducción a la Sociología, Introducción a la Ciencia Política, Introducción a la Estadística y Estadística Aplicada a la Administración Pública.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE8 : Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.
 • CE9 : Capacidad para conocer los conceptos fundamentales de la Sociología y aplicar las técnicas de investigación social.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques diferencials de les metodologies qualitatives i quantitatives.
 • Saber elegir la metodologia adequada per a l'anàlisi de l'objecte d'estudi.
 • Conèixer les diferents tècniques qualitatives i quantitatives d'investigació social.
 • Saber aplicar les diferents tècniques qualitatives i quantitatives d'obtenció d'informació.
 • Saber organitzar i planificar una investigació sociològica.
 • Saber analitzar els resultats de les fonts d'informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer las características diferenciales de las metodologías cualitativas y cuantitativas.
Saber elegir la metodología adecuada para el análisis del objeto de estudio.
Conocer las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social.
Saber aplicar las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas de obtención de información.
Saber organizar y planificar una investigación sociológica.
Saber analizar los resultados de las fuentes de información.

 

 

Dades generals

Codi: 18027
Professor/a responsable:
MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix