Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES EXPERIMENTALS IV

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta assignatura proveeix a l'alumne els coneixements experimentals que il·lustren part del currículum impartit en assignatures de Física II, Electromagnetisme I i II. A més, es parteix d'alguns coneixements i destreses experimentals relacionats amb l'electromagnetisme, electricitat i el maneig bàsic d'instrumentació electrònica ja adquirits en les assignatures de Tècniques Experimentals I, II i III.


La matèria Tècniques Experimentals en el Grau en Física té assignats 24 crèdits ECTS i està repartida en quatre assignatures que s'imparteixen entre els semestres quart i seté dels quatre cursos dels quals consta el Grau. A l'assignatura “Tècniques Experimentals IV” li corresponen 6 dels crèdits totals i té caràcter obligatori. L'assignatura de Tècniques Experimentals IV s'imparteix en el primer quadrimestre del quart curs del Grau de Física. L'alumnat ja ha realitzat en cursos anteriors les assignatures anteriorment esmentades i es troba, per tant, capacitat tant per a l'obtenció de mesures experimentals com per al seu tractament analític i gràfic.


Les pràctiques de laboratori que es desenvolupen en aquesta assignatura complementen i amplien els continguts teòrics de les esmentades assignatures de tercer curs i són continuació de les assignatures Tècniques Experimentals I, II i III. En particular, aquesta assignatura amplia els coneixements en el camp de l'electrònica analògica, digital i la instrumentació electrònica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que l'alumnat adquirisca les destreses necessàries per a entendre, dissenyar, analitzar i comprovar el funcionament de sistemes electrònics analògics i digitals. També s'introduiran els conceptes d'instrumentació necessaris per a comunicar-se amb dispositius electrònics. Mitjançant la realització de les experiències proposades es pretén consolidar i estendre els conceptes fonamentals introduïts en les assignatures de teoria com són Física II, Electromagnetisme I i II.
En concret es persegueix:
• L'aprenentatge de la comunicació científica. Redactar, presentar i defensar informes dels experiments realitzats tant de forma escrita com oral.
• Promoure la utilització del mètode científic en la realització de les pràctiques de laboratori.
• Aprendre el maneig d'instrumentació electrònica i desenvolupar habilitats per a mesurar rigorosament una magnitud física indicant les unitats i els errors associats a aquesta.
• Conéixer els principis, tècniques, sensors i instruments de mesura relacionats amb els fenòmens estudiats en l'electrònica analògica i digital.
• Saber utilitzar programari de simulació electrònica, així com de comunicació entre dispositius electrònics.
• Ser capaços de realitzar diversos dissenys bàsics de subsistemes electrònics analògics i digitals orientats a escenaris d'instrumentació i adquisició de mesures.
• Aprendre a utilitzar recursos bibliogràfics, fulles de catàleg de fabricants, manuals, bases de dades i documentació tècnica.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26243
Professor/a responsable:
FRANCES MONLLOR, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix