Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES EXPERIMENTALS III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura provee al alumno de los conocimientos experimentales y observacionales básicos que ilustran los conocimientos impartidos en asignaturas de Óptica, Electromagnetismos y Astrofísica.

La asignatura de Técnicas Experimentales III se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Física. El alumnado ya ha realizado en el semestre anterior la asignatura de Técnicas Experimentales II y en el curso previo la asignatura de Técnicas Experimentales I y se encuentra, por tanto, capacitado tanto para la obtención de medidas experimentales como para su tratamiento analítico y gráfico.


La materia Técnicas Experimentales en el Grado en Física tiene asignados 24 créditos ECTS y está repartida en cuatro asignaturas que se imparten entre los semestres cuarto y séptimo de los cuatro cursos de los que consta el Grado. A la asignatura “Técnicas Experimentales III” le corresponden 6 de los créditos totales y tiene carácter obligatorio. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado, cuando el alumnado ya debería haber superado todas las asignaturas de los dos primeros cursos más Mecánica Cuántica I, Óptica I, Electromagnetismo I y Técnicas Experimentales II, de tercero. También deberían encontrarse cursando Mecánica Cuántica II, Óptica II, Electromagnetismo II y Fundamentos de Astrofísica.


Las prácticas de laboratorio que se desarrollan en esta asignatura complementan los contenidos teóricos de las mencionadas asignaturas de tercer curso y son continuación de las asignaturas Técnicas Experimentales I y II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo general de esta asignatura es es que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para analizar y comprobar los fenómenos físicos en los campos de la Óptica, el Electromagnetismo y la Astrofísica. Mediante la realización de las experiencias propuestas se pretende consolidar los conceptos fundamentales introducidos en las asignaturas de teoría como son: Óptica II, Electromagnetismo II y Fundamentos de Astrofísica.
En concreto se persigue:

 • El aprendizaje de la comunicación científica. Redactar, presentar y defender informes de los experimentos realizados tanto de forma escrita como oral.
 • Fomentar el uso de Latex como procesador de texto para comunicar los resultados experimentales con la argumentación propia del ámbito científico.
 • Promover la utilización del método científico en la realización de las prácticas de laboratorio.
 • Aprender el manejo de instrumentación y desarrollar habilidades para medir rigurosamente una magnitud física indicando las unidades y los errores asociados a ésta.
 • Conocer los principios, técnicas e instrumentos de medida relacionados con los fenómenos estudiados en Óptica, Electromagnetismo y Astrofísica.
 • Saber medir magnitudes e interpretar los resultados y sus implicaciones y generalizaciones correctamente en el contexto de los modelos teóricos adecuados.
 • Ser capaces de realizar diversas aproximaciones a un problema experimental complejo y estimar órdenes de magnitud para interpretar diferentes fenómenos físicos.
 • Aprender a utilizar recursos tanto bibliográficos como de bases de datos públicas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26242
Professor/a responsable:
TORREJON VAZQUEZ, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,36
Crèdits pràctics: 2,04
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 1,02
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 1,02

Estudis en què s'imparteix