Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DINÀMICA DE MEDIS CONTINUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Dinámica de Medios Continuos es una de las asignaturas optativas a cursar en el octavo semestre.

Se trata de una asignatura de caracter aplicado donde se introduce el medio continuo y se desarrollan las ecuaciones de su dinámica aplicándolas a diferentes perspectivas tanto en sólidos como en fluidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

-Adquirir conocimientos sobre las aproximaciones usadas para describir un medio continuo.

-Entender y saber usar las ecuaciones que gobiernan la dinámica de medios continuos en diferentes circunstancias físicas.

-Ser capaz de resolver problemas de dinámica de medios continuos.

-Ser capaz de utilizar herramientas informáticas para modelar y resolver problemas de dinámica de medios continuos.

 

 

Dades generals

Codi: 26210
Professor/a responsable:
MOLINA PALACIOS, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix