Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TERMODINÀMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Termodinámica es una materia de formación básica de 6 créditos ECTS que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso del Grado en Física. Tiene como objetivo general promover el desarrollo de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico de los alumnos y pone énfasis en la resolución práctica de problemas. Da continuidad a la asignatura de Física I del primer cuatrimestre del primer curso y guarda estrecha relación con muchas otras asignaturas del grado, especialmente con la asignatura Técnicas Experimentales I del segundo cuatrimestre del segundo curso y Mecánica Estadística del primer cuatrimestre del tercer curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conocer las diferentes magnitudes físicas que se utilizan en la Termodinámica. CE1, CE3
Conocer los principios de la Termodinámica y sus consecuencias. CE1, CE2, CE13
Plantear y resolver problemas de Termodinámica. CE2, CE3, CE11, CE12
Saber utilizar algunos programas informáticos que simulan sistemas físicos en el ámbito de la Termodinámica. CE10
Adquirir la capacidad de redactar un informe de las prácticas realizadas con el ordenador . CE14

 

 

Dades generals

Codi: 26202
Professor/a responsable:
VILLALVILLA SORIA, JOSE MOISES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix