Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

El trabajo fin de grado consiste en la elaboración, redacción y defensa de un trabajo sobre un tema propio de la titulación de Optica y Optometría cuya finalidad es la introducción a la investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Tenir capacitat de raonament crític.
 • CG11 : Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional.
 • CG12 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CG13 : Tenir creativitat.
 • CG14 : Tenir dots de lideratge.
 • CG15 : Tenir coneixements d'altres cultures i costums.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CG4 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CG5 : Tenir capacitat per a treballar en equip.
 • CG6 : Tenir capacitat per a treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • CG7 : Tenir capacitat per a treballar en un context internacional.
 • CG8 : Tenir capacitat per a relacionar-se amb altres persones del mateix àmbit professional o d'àmbits diferents.
 • CG9 : Ser capaç de reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit de la seua disciplina, incloent-hi saber utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES100 : Comunicar i informar el pacient de tots els actes i proves que se li faran i explicar clarament els resultats i la diagnosi.
 • CES89 : Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques i hospitals i empreses del sector.
 • CES90 : Dur a terme activitats clíniques relacionades amb la refracció, exploració visual, adaptació de lents de contacte, entrenament visual i baixa visió.
 • CES91 : Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte.
 • CES92 : Prendre contacte amb la comercialització dels productes, aprovisionament, emmagatzematge, conservació i informació.
 • CES93 : Conèixer i aplicar les tècniques de fabricació d'ajudes visuals i instruments òptics i optomètrics.
 • CES94 : Conèixer els diferents protocols d'actuació segons del tipus de pacient.
 • CES95 : Conèixer les indicacions i procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió.
 • CES96 : Fer el protocol d'atenció a pacients en la consulta/clínica optomètrica.
 • CES97 : Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient.
 • CES98 : Seleccionar i aplicar correctament en cada cas totes les destreses, habilitats i competències adquirides en optometria.
 • CES99 : Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar a la pràctica els principis i les metodologies de recerca científica, a més d'adquirir les destreses i competències descrites en els objectius generals del títol.
 • Desenvolupar competències transversals (treball en equip, textos en anglés, ús de les TIC, cerques bibliogràfiques).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Los objetivos principales de la asignatura son que el estudiante conozca los principios básicos de la realización de un trabajo de investigación tanto desde el punto de vista formal como científico.

 

 

Dades generals

Codi: 24499
Professor/a responsable:
ILLUECA CONTRI, JOSE CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix