Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTOMETRIA: POBLACIONS ESPECIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura "Optometría: poblaciones especiales" pertenece a la materia Optometría y Contactología, situada en el sexto semestre (segundo semestre de tercer curso). Durante los tres próximos cursos académicos se impartirá dentro del Curso de Adaptación al Grado de Óptica y Optometría.

La situación temporal de la asignatura implica que el alumno posea conocimientos específicos sobre numerosos aspectos optométricos, como las disfunciones refractivas, acomodativas y binoculares, así como las técnicas específicas de examen. Igualmente es recomendable que se hayan adquirido conocimientos previos sobre patología ocular.

En "Optometría: poblaciones especiales" se analiza fundamentalmente la gestión clínica de poblaciones con características concretas que merecen un enfoque particular de la actuación profesional del Óptico-Optometrista, como pueden ser la población pediátrica, los problemas de aprendizaje, las personas con discapacidad, la población mayor, la baja visión y determinadas patologías oculares.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES35 : Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.
 • CES53 : Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes pels quals es produeixen les principals malalties humanes.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.
 • CES55 : Adquirir la destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES59 : Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES62 : Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • CES71 : Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • CES73 : Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars en la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • CES76 : Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • CES78 : Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients.
 • CES79 : Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals amb un èmfasi especial en el diagnòstic diferencial.
 • CES81 : Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.
 • CES82 : Conèixer i aplicar tècniques de cribatge visual aplicades a les diferents poblacions.
 • CES83 : Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.
 • CES85 : Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals, a més dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • Conèixer i usar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Ternir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements del sistema visual.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi de remetre els pacients a la consulta oftalmològica perquè els estudien i tracten.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de dades i elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, per a establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • Saber fer una anamnesi completa.
 • Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a baixa visió.
 • Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • Conèixer les modificacions associades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients.
 • Adquirir la capacitat per a examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals, amb especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.
 • Conèixer els diversos protocols aplicats als pacients.
 • Conèixer i aplicar tècniques de cribratge visual aplicats a les diverses poblacions.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Capacitat per a actuar com a agent d'atenció primària visual.
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió.
 • Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

 • Comprender las variaciones referidas a la visión en relación con el proceso de envejecimiento.
 • Identificar y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión
 • Señalar los protocolos visuales que pueden aplicarse a las diferentes poblaciones
 • Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones
 • Distinguir la actuación que debe realizar como agente de atención primaria visual
 • Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas
 • Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el aprendizaje a través del trabajo individual
 • Contribuir en el trabajo en grupo para solucionar situaciones problemáticas de forma colectiva
 • Desarrollar la capacidad de tomar decisiones relacionadas con la gestión clínica de poblaciones especiales
 • Valorar el comportamiento ético en las decisiones que deben tomarse en la gestión clínica de poblaciones especiales

 

 

Dades generals

Codi: 24039
Professor/a responsable:
GARCIA MUÑOZ, ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix