Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA FARMACÈUTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Es pretén que l'estudiant adquirisca una terminologia bàsica en Química Farmacèutica, que li permeta expressar-se amb la precisió requerida en l'àmbit farmacèutic, formulant idees, conceptes i relacions entre ells, i sent capaç de raonar en termes científics, relacionant les bases de la Química Orgànica amb l'activitat farmacològica que presenten certes molècules i el seu metabolisme. L'estudiant ha d'adquirir la capacitat operativa per a aplicar i relacionar les lleis i principis químics, així com dominar els procediments necessaris per a la resolució de problemes de síntesi orgànica heterocíclica, interpretant els resultats i discutint si aquests són raonables. L'estudiant ha de conèixer l'estructura i la reactivitat dels heterocicles i de les funcions orgàniques més comunes que estan àmpliament distribuïts en les estructures dels fàrmacs, així com la relació existent entre aquestes estructures i els mecanismes moleculars d'interacció amb les diferents dianes biològiques, per a d'aquesta manera abordar el disseny de nous fàrmacs. En aquesta assignatura l'estudiant ha d'adquirir les habilitats necessàries per a desembolicar-se en un laboratori de Química Farmacèutica, incloent la realització de muntatges experimentals, l'obtenció de les mesures, resultats i la seua interpretació, manejant amb seguretat el material de laboratori, els reactius, els instruments i els dispositius d'aplicació. Finalment, es pretén que l'estudiant siga capaç d'estudiar i planificar les seues activitats de cara a l'aprenentatge, ja siga individualment o en grup, cercant, seleccionant i sintetitzant informació en les diferents fonts bibliogràfiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE19 : Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
 • CE9 : Reconèixer la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Conèixer les principals rutes de síntesis en química orgànica.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les molècules orgàniques amb activitat farmacològica i la interacció amb els receptors adequats, amb especial atenció a la relació entre estructura i reactivitat.
 • Fer experiments de síntesi i purificació de compostos amb activitat farmacològica, amb especial atenció a l'ús i la manipulació segurs dels reactius i aparells al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competencias de Conocimiento 

 • CE7: Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción.
 • CE9: Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. Conocer las principales rutas de síntesis en química orgánica.
 • CE18: Relacionar las propiedades macroscópicas con las de átomos y moléculas individuales, incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales.
 • CE19: Identificar la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos.

Competencias de habilidad

 • CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química
 • CE31: Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos.
 • CE32: Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural.
 • CE33: Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios, recopilando la información adecuada.
 • CE35: Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
 • CE37: Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así como gestionar adecuadamente los residuos que se generen.
 • CE38: Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química.
 • CE39: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
 • CE40: Relacionar la Química con otras disciplinas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26050
Professor/a responsable:
PASTOR BEVIA, ISIDRO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix