Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELECTROQUÍMICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Electroquímica está relacionada estrechamente con todas las partes de la Química, así como con algunas partes de la Física, la Ciencia de Materiales y la Ingeniería Química. La asignatura toma como base los contenidos introducidos en Termodinámica Química, Química Física Avanzada y Cinética Química para, a partir de ellos, dar una visión de las aplicaciones de la Electroquímica y de su importancia en el desarrollo sostenible. Con el fin de que el alumnado reciba una visión coherente de la materia, los primeros temas se dedican a repasar los conceptos vistos con anterioridad, ampliando los contenidos en algunos casos. Una vez explicada la parte fundamental, se repasan las principales aplicaciones, haciendo énfasis en los aspectos de conversión y acumulación de energía (fotosíntesis artificial y baterías), en los aspectos medioambientales y en la valorización de subproductos y residuos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Conèixer els principis de l'electroquímica i les seues aplicacions.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir coneixements bàsics d'electrocatàlisi i fotocatàlisi.
 • Conèixer les principals aplicacions de l'electroquímica i fotoelectroquímica i assenyalar-ne els principals avantatges i inconvenients, sobretot quant al millor aprofitament energètic.
 • Ser capaç de calcular els diversos paràmetres que determinen l'eficiència dels diferents processos i assenyalar-ne els aspectes millorables.
 • Adquirir destresa en l'ús de les tècniques instrumentals utilitzades en la caracterització dels sistemes electroquímics i fotoelectroquímics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal es que el alumnado reciba una visión coherente y suficiente de los aspectos principales de la Ciencia y la Tecnología Electroquímica. Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos:

 • Proporcionar una visión unificada de los aspectos fundamentales de la Electroquímica.
 • Presentar las aplicaciones de la Electroquímica en la ámbito de la conversión de energía solar y eléctrica.
 • Explicar el papel de la Electroquímica en la acumulación de energía (baterías).
 • Describir los métodos electroquímicos de remediación ambiental.
 • Introducir algunos conceptos de diseño de reactores electroquímicos.
 • Resaltar la tendencia a la electrificación de la Química y presentar las ventajas de la electrosíntesis orgánica e inorgánica.
 • Introducir el concepto de Electroquímica verde. 

 

 

Dades generals

Codi: 26045
Professor/a responsable:
GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix