Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES EN QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se pretende que el alumno adquiera una serie de nociones básicas acerca de lo que es un proyecto, las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay que cumplir, etc.

Además, en esta asignatura el alumno pondrá en práctica el uso de algunos programas informáticos para presentar con más calidad sus proyectos futuros.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
 • CE20 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements i la capacitat necessaris per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.
 • Entendre les parts d'un projecte en química, les fases per les quals ha de passar, els tràmits que cal complir, a més de la metodologia, l'organització, la gestió i l'avaluació econòmica.
 • Conèixer i aplicar, a projectes en química, els aspectes bàsics de codis i normes d'aplicació i obligat compliment, a més dels sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient.
 • Relacionar la química amb altres disciplines.
 • Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • Fer, presentar i defensar informes científics per escrit com oralment a una audiència.
 • Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los objetivos específicos de esta asignatura son:

- Introducir conocimientos y capacidades básicos sobre la realización de proyectos, desde su inicio conceptual al desarrollo de todas las partes que lo componen.

- Conocer aspectos básicos sobre la capacidad para elaborar y gestionar proyectos e informes, aplicando la metodología adecuada y los principios básicos de economía, gestión, calidad, medio ambiente y seguridad industrial; así como la legislación, reglamentación y normalización.

- Conocer aspectos básicos sobre la capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

 

 

Dades generals

Codi: 26040
Professor/a responsable:
FONT ESCAMILLA, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix