Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

      Asignatura obligatoria semestral (6º semestre) del Grado en Química.
      La asignatura está enfocada para que el alumno de química conozca una parcela muy importante de su currículo. De forma básica y general se tratan aquellos ítems que hacen referencia a las biomoléculas, y que en base a su naturaleza química permitan conocer la estructura y la función que desempeñan en los seres vivos, con mención especial a aquellas de naturaleza proteica que presentan poder catalítico, las enzimas Se estudian los métodos de aislamiento y purificación de estas moléculas.
      La  descripción de las vías metabólicas en las que participan, haciendo hincapié en los mecanismos de obtención  de energía, configuran y completan la asignatura.
      La superación de la asignatura proporciona el nivel de conocimientos adecuado para el abordaje de la asignatura optativa de cuarto curso “Biología y Biotecnología molecular” con la que se completa el nivel básico mínimo que un alumno de la titulación de Química debe conocer sobre la química y la biotecnología de los seres vivos

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE19 : Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar l'estructura d'aminoàcids, monosacàrids i nucleòtids.
 • Reconèixer el tipus d'enllaç entre aminoàcids, entre monosacàrids i entre nucleòtids per a formar els respectius biopolímers.
 • Identificar l'estructura dels àcids grassos, lípids simples i lípids complexos.
 • Reconèixer la manera d'agregar lípids, l'estructura proteolipídica de les membranes biològiques i la funció de les proteïnes transportadores.
 • Identificar nivells estructurals en proteïnes.
 • Conèixer les funcions biològiques de les proteïnes.
 • Conèixer els principis de la catàlisi, la cinètica i la regulació enzimàtiques i reconèixer estructura i reactivitat de cofactors metàl·lics i coenzims.
 • Conèixer l'estructura dels àcids nucleics i el paper que tenen en la transmissió i execució de la informació genètica.
 • Saber practicar de manera segura mètodes bàsics de detecció i separació de biomolècules petites i de macromolècules biològiques.
 • Saber practicar de manera segura una reacció enzimàtica i detectar la presència d'un enzim en una mostra biològica.
 • Saber interpretar dades d'un experiment bioquímic senzill, a més de fer, presentar i defensar un informe científic sobre aquest tema.
 • Conèixer el disseny general del metabolisme, les formes d'obtenció d'energia química dels éssers vius i les transformacions químiques que tenen lloc en les vies del metabolisme intermediari.
 • Saber integrar els coneixements d'estructura i funció de biomolècules per a resoldre un problema bioquímic qualitatiu o quantitatiu.
 • Saber extraure dades de la bibliografia per a presentar informació bioquímica en forma gràfica o tabulada.
 • Relacionar la bioquímica amb altres disciplines.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 26039
Professor/a responsable:
BONETE PEREZ, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,56
Crèdits pràctics: 0,84
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1,56
  Crèdits pràctics: 0,84
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix