Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El grado en Química incluye dentro de su programación docente la realización de prácticas externas pre-profesionales curriculares y extracurriculares en entidades colaboradoras (instituciones y empresas públicas o privadas) que desarrollen su actividad en campos afines a la formación impartida. Las "Prácticas Externas curriculares" de naturaleza optativa y equivalentes a una asignatura de 6 créditos ECTS se ofertan en el cuarto curso. Estas prácticas tienen como objetivos principales: (i) que los alumnos puedan completar su formación a través de un contacto con el mundo laboral antes de terminar sus estudios y (ii) conectar las necesidades del mercado laboral con las actividades formativas de la Universidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, valorant els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar la formació acadèmica en situacions pràctiques reals.
 • Relacionar el món acadèmic amb el professional.
 • Saber resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament establits, a més de desenvolupar estratègies per a analitzar i solucionar nous problemes.
 • Conèixer i saber aplicar conceptes de metrologia dels processos químics, incloent-hi la gestió de la qualitat.
 • Demostrar habilitats per a treballar al laboratori: realització de procediments químics, monitoratge, gestió de la informació i gestió de residus.
 • Demostrar habilitat inicial per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
 • Saber interpretar resultats procedents d'observacions i mesures sobre la base de la significació i les teories que els sustenten.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 26000
Professor/a responsable:
ILLAN GOMEZ, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,13
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix