Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CRIPTOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura s'ubica en el mòdul avançat i dins d'ell en la matèria "Anàlisi de Dades i Àlgebra Aplicada". Aquesta matèria inclou a més les assignatures "Teoria de Codis", "Processos Estocàstics" i "Anàlisi de Dades II" i està dedicada a l'estudi de la criptografia. En aquesta assignatura introduïm els conceptes bàsics de la criptografia amb clau secreta i de la criptografia amb clau pública.

Per a cursar aquesta assignatura és convenient haver cursat prèviament "Estructures Algebraiques", "Equacions Algebraiques" i "Teoria de Codis".

Pel contingut de l'assignatura, es recomana especialment haver cursat l'assignatura "Teoria de Codis".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Adquirir coneixements sobre els fonaments matemàtics que sustenten la criptografia i en particular aquells requerits en els continguts de l'assignatura.
 • Disposar d'una visió general dels conceptes i mètodes de la criptografia clàssica.
 • Utilitzar les tècniques de la criptografia de clau secreta i conèixer els avantatges i inconvenients que presenta.
 • Conèixer els principals tests de primalitat i algoritmes de factorització, així com el problema del logaritme discret i els seues possibles atacs.
 • Utilitzar les tècniques de clau pública i entendre que són una bona solució al problema d'inseguretat que suposa la distribució de la clau privada a través d'un canal insegur com és el cas d'Internet.
 • Conèixer algunes de les aplicacions de la criptografia de clau pública: intercanvi de claus, signatura digital, compartició de secrets, etc.
 • Utilitzar alguna aplicació informàtica per simular el xifrat i desxifrat d'informació, així com la signatura digital, mitjançant els diferents protocols criptogràfics utilitzats.
 • Desenvolupar la competència i habilitat per adaptar els mètodes estudiats a situacions i casos concrets, modelitzant i implementant les eines adequades.

 

 

Dades generals

Codi: 25063
Professor/a responsable:
NAPP AVELLI, DIEGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,68
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 1,68
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix