Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI FUNCIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los requisitos previos que esta asignatura precisa son un curso de Análisis real de una y varias variables, un curso de Topología general de conjuntos, un curso de Álgebra lineal y sería conveniente asimismo el haber realizado un curso de Análisis Complejo y otro de Teoría de la Medida e Integración. Se trata de introducir al alumno en el aprendizaje de las nociones básicas del Análisis funcional relativas a los espacios normados, de Banach, de Hilbert, los espacios vectoriales topológicos y la Teoría de operadores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aprendre a utilitzar els resultats elementals d'espais normats i dels espais de Hilbert.
 • Fer servir amb soltesa diverses classes d'espais i operadors.
 • Aplicar l'anàlisi funcional a la teoria d'equacions diferencials i integrals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se pretende que alumno conozca, comprenda y maneje las técnicas propias de la Teoría de Funciones y del Análisis Funcional. Este se ha revelado como un instrumento imprescindible para el estudio de la Teoría de Operadores, Ecuaciones Diferenciales, la Teoría de Distribuciones, el Análisis de Fourier y otras disciplinas matemáticas, sin olvidar además que el Análisis Funcional, junto a la Teoría de la Medida, constituyen la base de los fundamentos matemáticos de la Física moderna o Física Cuántica.

 

 

Dades generals

Codi: 25037
Professor/a responsable:
MORA MARTINEZ, GASPAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix