Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI FUNCIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Los requisitos previos que esta asignatura precisa son un curso de Análisis real de una y varias variables, un curso de Topología general de conjuntos, un curso de Álgebra lineal. Se trata de introducir al alumno en el aprendizaje de las nociones básicas del Análisis funcional relativas a los espacios normados, los espacios de Hilbert y la Teoría de operadores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aprendre a utilitzar els resultats elementals d'espais normats i dels espais de Hilbert.
 • Fer servir amb soltesa diverses classes d'espais i operadors.
 • Aplicar l'anàlisi funcional a la teoria d'equacions diferencials i integrals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Comprender las demostraciones rigurosas de los resultados básicos del Análisis
  Funcional (Teoremas de Hahn-Banach, de Banach-Steinhaus, de la aplicación abierta y de la gráfica cerrada).
 • Manejar los espacios normados clásicos de sucesiones y funciones, ilustrándolos con aplicaciones a distintos problemas del Análisis.

 

 

Dades generals

Codi: 25037
Professor/a responsable:
PAKHROU PAKHROU, TIJANI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix