Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura se ubica en el módulo Básico y dentro de él en la materia "Estadística". La asignatura, como su propio nombre indica, es una introducción a la estadística. En este sentido, representa un primer acercamiento del alumno al método estadístico, fundamentalmente desde el punto de vista descriptivo. La asignatura se complementará con las de cursos posteriores "Probabilidad" e "Inferencia Estadística", y junto con éstas, servirá de base para aplicaciones estadísticas más avanzadas como "Series Temporales", "Análisis de datos II" o "Procesos Estocásticos". Con esta asignatura se pretende sentar las bases para conseguir una comprensión del método estadístico y familiarizar al alumno con los conceptos, terminología y notación estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber preparar i depurar un conjunt de dades per a analitzar-les després.
 • Conèixer i saber calcular els diversos estadístics unidimensionals, a més de les propietats i utilitats que tenen.
 • Saber estudiar la relació entre dues o més variables, amb els mètodes apropiats i la capacitat de proporcionar la bondat de l'ajust aplicat.
 • Sintetitzar i analitzar descriptivament un conjunt de dades, mitjançant un programa informàtic d'anàlisi estadística, aplicar-hi les eines estadístiques apropiades i interpretar-ne correctament els resultats.
 • Comprendre i fer servir els principis bàsics dels fenòmens aleatoris i la probabilitat.
 • Entendre i aplicar el concepte de probabilitat condicionada, a més dels teoremes de la probabilitat total i de Bayes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Introducir al alumno en la terminología, metodología y manejo de herramientas estadísticas.

 

 

Dades generals

Codi: 25017
Professor/a responsable:
MULLOR IBAÑEZ, RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix