Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMES DE CÀLCUL CIENTÍFIC I PROCESSAMENT DE TEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura se ubica en el módulo Básico y dentro de él en la materia "Informática". Dicha materia incluye además la asignatura de "Algoritmia” de segundo curso.


La asignatura pretende realizar una pequeña introducción a algunos programas de cálculo científico y procesamiento de textos como son R, Octave, Maxima, LaTeX que serán utilizados en muchas de las asignaturas del grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de resoldre equacions i sistemes, calcular integrals i derivades en forma simbòlica.
 • Conèixer els fonaments dels programes de càlcul numèric, algebraic i estadístic.
 • Saber fer gràfics en el plànol i en l'espai per a les assignatures d'anàlisi, optimització i geometria.
 • Escriure correctament un text científic amb fórmules i teoremes.
 • Conèixer eines per a realitzar presentacions científiques amb mitjans audiovisuals.
 • Ser capaç d'utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.
 • Saber utilitzar i organitzar la bibliografia i fer referències bibliogràfiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Ser capaz de resolver ecuaciones y sistemas, calcular integrales y derivadas en forma simbólica.


Conocer los fundamentos de los programas de cálculo numérico, algebraico y estadístico.


Saber realizar gráficos en el plano y en el espacio para las asignaturas de análisis, optimización y geometría.


Escribir correctamente un texto científico con fórmulas y teoremas.


Conocer herramientas para realizar presentaciones científicas usando medios audiovisuales.


Ser capaz de utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.


Saber manejar y organizar la bibliografía y cómo hacer referencias bibliográficas.

 

 

Dades generals

Codi: 25014
Professor/a responsable:
MULERO GONZALEZ, JULIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix