Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÀLGEBRA LINEAL I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura "Àlgebra Lineal I" forma part, juntament amb "Fonaments matemàtics" i “Anàlisi d'una variable real I”, de la matèria "Matemàtiques" del mòdul bàsic del grau.

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per al desenvolupament posterior d'altres matèries del grau. Es pretén que l'alumne adquirisca certa capacitat d'abstracció i de formalització de les idees matemàtiques, així com el coneixement de conceptes i eines d'àmplia utilització en diferents branques de la ciència.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'ús de les matriu en diverses branques del saber i les seues propietats.
 • Ser capaç d'utilitzar les propietats de les matrius per a formular i resoldre sistemes d'equacions lineals.
 • Conèixer tant les propietats com les diverses aplicacions dels determinants.
 • Conèixer els conceptes d'espai i subespai vectorial, dependència i independència lineal, base i dimensió.
 • Ser capaç de fer canvis de base en un espai vectorial.
 • Conèixer el concepte d'aplicació lineal i les seues propietats.
 • Ser capaç de trobar matrius associades a aplicacions lineals i de fer canvis de base.
 • Conèixer els conceptes de rang i nucli d'una aplicació lineal i ser capaç d'utilitzar-los per a classificar-les.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Conèixer el conjunt dels nombres complexos i la seua estructura algebraica.
• Ser capaç d'expressar els nombres complexos en les seues diferents formes i de realitzar operacions amb ells.
• Ser capaç de manejar amb soltesa els subespacios vectorials i les seues bases, així com la intersecció i la suma dels mateixos.
• Ser capaç d'utilitzar les matrius associades a aplicacions lineals com a eina per a la manipulació d'aquestes.

 

 

Dades generals

Codi: 25011
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ALVAREZ, MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix