Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Física I en el grado de matemáticas tiene por objeto mostrar al alumno la importancia de las matemáticas en la formalización de las teorías físicas. Se utilizarán conocimientos matemáticos que el alumno ha aprendido en el bachillerato o en el primer cuatrimestre de la titulación a fin de desarrollar la teoría física. Para abordar ciertos temas de física, se introducirán los conceptos matemáticos necesarios, de una forma intuitiva, que en asignaturas posteriores se estudiarán con mayor rigor. El alumno tiene un primer contacto con algunos conceptos matemáticos a través de su aplicación en Física y, posteriormente, formalizará su estudio. Este método de proceder obliga a coordinarse, en cuanto a la notación, con asignaturas posteriores, a fin de que el alumno refuerce los conceptos aprendidos y no vea el mismo concepto como diferente cuando lo utiliza en física o cuando lo estudia en matemáticas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE16 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant oralment com per escrit davant d'una audiència.
 • CE17 : Desenvolupar la intuïció en física.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diferents magnituds físiques que s'utilitzen en la mecànica newtoniana.
 • Conèixer les lleis fonamentals de la mecànica newtoniana.
 • Plantejar i resoldre problemes de cinemàtica i dinàmica.
 • Entendre el concepte d'ona. 
 • Conèixer els principis de la relativitat especial i les transformacions de Lorentz, a més d'aplicar-les a la resolució de problemes senzills.
 • Conèixer les magnituds necessàries per a la descripció d'un fluid.
 • Saber utilitzar alguns programes informàtics que simulen sistemes físics en l'àmbit de la mecànica de partícules i ones.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe de la pràctica realitzada amb l'ordinador sobre la mecànica de partícules i ones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conocer las diferentes magnitudes físicas que se utilizan en la mecánica Newtoniana.
 • Conocer las leyes fundamentales de la mecánica Newtoniana.
 • Plantear y resolver problemas de cinemática y dinámica.
 • Conocer los conceptos de momento lineal y energía, así como sus leyes de conservación.
 • Entender el concepto de onda.
 • Saber utilizar algunos programas informáticos que simulan sistemas físicos en el ámbito de la mecánica de partículas y ondas.
 • Adquirir la capacidad de redactar un informe de la práctica realizada con el ordenador sobre la mecánica de partículas y ondas.

 

 

Dades generals

Codi: 25010
Professor/a responsable:
NEGUERUELA DIEZ, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix