Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Trabajo Fin de Grado se ubica en el cuarto curso del plan de estudios del Grado en Geología tratándose de una asignatura obligatoria tal y como recoge los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre y 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Las directrices que se establecen en la Universidad de Alicante para el desarrollo de esta asignatura quedan recogidas en la Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos de Fin de Máster en la Universidad de Alicante aprobada en el  Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 30 de octubre de 2012 y publicado en el BOUA el 31 de octubre de 2012, y posibles modificaciones posteriores, así como la normativa propia de la Facultad de Ciencias.

Mediante la realización del Trabajo de Fin de Grado el estudiante deberá demostrar las competencias adquiridas durante sus estudios de geología, tanto las específicas de la titulación, como las competencias generales o transversales como son las ligadas a la búsqueda y organización de documentación, a la redacción clara y concisa de una memoria escrita que recoja un trabajo original del alumno, y a la presentación en público de su trabajo de manera clara y adecuada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG6 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.
 • CG8 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG9 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, així com la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE29 : Fer el treball de camp i laboratori de manera responsable i segura, prestant l'atenció deguda a l'avaluació dels riscos, els drets d'accés, la legislació sobre salut i seguretat, i l'impacte que puga tenir en el medi ambient.
 • CE30 : Comprendre les interaccions passades, presents i futures entre el mitjà natural i els éssers humans, així com analitzar i predir el seu futur.
 • CE32 : Aprendre les tècniques bàsiques de digitalització de cartografia i d'integració de dades de sistemes de posicionament (GPS) en sistemes d'informació geogràfica (SIG) aplicats a la geologia.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE39 : Dirigir i redactar informes sobre estudis geològics i ambientals en relació amb plans i directrius d'ordenació per a diversos àmbits de l'administració o per a entitats privades.
 • CE40 : Dur a terme totes aquelles activitats professionals pròpies de la geologia i les ciències de la terra i el seu desenvolupament científic, tècnic i docent.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar la formació acadèmica en situacions pràctiques reals.
 • Demostrar coneixement sobre les teories i els principis relacionats amb la geologia i ser capaç d'aplicar els mètodes inductius i deductius.
 • Implementar bones pràctiques científiques i adquirir habilitats en l'ús de la nomenclatura, els convenis, les unitats i la terminologia geològica.
 • Saber resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament establits, a més de desenvolupar estratègies per a analitzar i solucionar nous problemes.
 • Demostrar habilitat inicial per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
 • Saber interpretar resultats procedents d'observacions i mesures sobre la base de la significació que tenen i les teories que els sustenten.
 • Saber planificar, dissenyar i executar projectes i treballs de recerca, redactar memòries científiques i tècniques i saber defensar-les davant una audiència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Dades generals

Codi: 25999
Professor/a responsable:
BAEZA CARRATALA, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 18,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 16,20

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09

Estudis en què s'imparteix