Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Proyectos, proporciona los conocimientos y destrezas necesarias para la total integración del alumno en el mundo profesional. En el marco del plan formativo del grado, los conocimientos adquiridos en otras asignaturas se verán completados con el manejo y aplicación de conceptos normativos y con el desarrollo de las capacidades para la ejecución y gestión de todo tipo de informes y proyectos vinculados con el resto de asignaturas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.
 • CG8 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG9 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, així com la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE16 : Fer avaluacions d'impacte ambiental sobre el territori.
 • CE19 : Saber analitzar i mitigar els riscos geològics (inundacions, moviments de vessant, erosió, activitat volcànica, terratrèmols, subsidència...).
 • CE20 : Conèixer i gestionar el patrimoni geològic, integrat en el medi natural.
 • CE21 : Contribuir a l'avaluació i protecció del patrimoni geològic i paleontològic espanyol, desenvolupant activitats museístiques, recreatives i divulgatives de la geologia.
 • CE29 : Fer el treball de camp i laboratori de manera responsable i segura, prestant l'atenció deguda a l'avaluació dels riscos, els drets d'accés, la legislació sobre salut i seguretat, i l'impacte que puga tenir en el medi ambient.
 • CE30 : Comprendre les interaccions passades, presents i futures entre el mitjà natural i els éssers humans, així com analitzar i predir el seu futur.
 • CE34 : Participar en estudis del medi físic en l'obra civil i edificació.
 • CE35 : Dirigir i supervisar sondejos d'investigació i reconeixement, així com dirigir i dur a terme tasques de mostreig, assajos in situ i de laboratori.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE37 : Desenvolupar tasques d'assessorament científic i tècnic sobre problemes d'índole geològica i geominera.
 • CE39 : Dirigir i redactar informes sobre estudis geològics i ambientals en relació amb plans i directrius d'ordenació per a diversos àmbits de l'administració o per a entitats privades.
 • CE40 : Dur a terme totes aquelles activitats professionals pròpies de la geologia i les ciències de la terra i el seu desenvolupament científic, tècnic i docent.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber elaborar informes geològics referits als diversos àmbits de la geologia aplicada.
 • Conèixer la normalització aplicable a textos, taules, mapes i croquis.
 • Conèixer l'organització de l'oficina tècnica.
 • Saber dirigir projectes i activitats de recerca sobre geologia aplicada a l'obra civil, recursos, riscos, impacte i patrimoni geològic.
 • Entendre i saber consultar la legislació referida als recursos geològics, riscos geològics, impacte geològic ambiental i patrimoni propi, derivada del dret comunitari, estatal i autonòmic i la normativa sectorial més rellevant.
 • Conèixer la metodologia que facilita l'anàlisi dels problemes ambientals en què la geologia jugue un paper rellevant.
 • Conèixer els mètodes de recerca, conservació i gestió del patrimoni geològic i paleontològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos generales:


- Conocimiento general del trabajo por proyectos en el ámbito de la Geología.
- Desarrollo de las capacidades para la elaboración de diferentes tipos de informes geológicos.
- Conocer la normalización aplicable a textos, tablas, mapas y croquis.
- Comprender el funcionamiento y la organización en una oficina técnica de proyectos.
- Entender el proceso directivo y sus modelos en el desarrollo de proyectos y actividades de cualquier índole aplicadas a la geología.
- Favorecer las capacidades para la búsqueda, lectura e interpretación de diferentes tipos de normas y textos legales que afectan al desarrollo de proyectos.
- Fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico que permita el análisis, diagnóstico y valoración de una situación previa al desarrollo de un proyecto con componente geológica.

Objetivos específicos:

Proporcionar la formación necesaria (conocimientos y capacidades) al alumno para la elaboración, organización y gestión de proyectos relacionados con distintos ámbitos de la Geología. Estos conocimientos son necesarios para establecer el lenguaje, contenido, estructura y desarrollo del proyecto y su aplicación en competencias propias del Grado.

 

 

Dades generals

Codi: 25549
Professor/a responsable:
FIERRO BANDERA, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix