Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AMPLIACIÓ DE GEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Geología Aplicada a la Ingeniería permite conocer las necesidades que la Ingeniería tiene de los materiales y procesos geológicos que tienen lugar en la superficie de la Tierra. Ello permite una correcta evaluación de su efecto en los trabajos de ingeniería.

 

Esta asignatura parte de los conocimientos previamente adquiridos por el alumno en la asignatura "25541- Geología Aplicada a la Ingeniería", por lo que resulta muy recomendable que el alumno ya la haya cursado y aprobado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG6 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.
 • CG8 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE18 : Saber solucionar problemes geològics en obres d'enginyeria civil.
 • CE34 : Participar en estudis del medi físic en l'obra civil i edificació.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE37 : Desenvolupar tasques d'assessorament científic i tècnic sobre problemes d'índole geològica i geominera.
 • CE39 : Dirigir i redactar informes sobre estudis geològics i ambientals en relació amb plans i directrius d'ordenació per a diversos àmbits de l'administració o per a entitats privades.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge de coneixements bàsics de geologia i geotècnia aplicats a l'obra civil i l'edificació.
 • Conèixer els processos geològics i les propietats del terreny interessants per a diversos tipus d'obres.
 • Fer informes tècnics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Se pretende que el alumno obtenga un conocimiento específico de las principales obras de ingeniería y qué tipo de información geológica resulta básica para cada una en función de su especificidad. Se describirán dichos datos y la forma de obtenerlos.

 

 

Dades generals

Codi: 25548
Professor/a responsable:
DELGADO MARCHAL, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix