Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA AMBIENTAL I RISCOS GEOLÒGICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura ofrece una visión global de la interacción entre el medio natural y la sociedad, la necesidad de contemplar el dinamismo del planeta en el desarrollo humano para una mejor gestión de las amenazas que representan la interacción medio/procesos naturales vs sociedad.

Las políticas internacionales para la planificación y ordenación del territorio contemplan cada vez con mayor énfasis el aprovechamiento de aquellos recursos derivados de la correcta gestión del patrimonio geológico. En este sentido, esta asignatura introduce algunos aspectos básicos a este respecto.

Se abordan contenidos conceptuales básicos de Geología Ambiental, para estudiantes que cursan el Grado de Geología, con los que el alumnado adquirirá una visión global de la interdependencia Geología-Sociedad, además de lograr interrelacionarla con el resto de disciplinas integrantes de las Ciencias de la Tierra y otras afines. Está enfocada no sólo al ámbito académico, sino también al profesional ya que se abordan metodologías de trabajo dirigidas a la adquisición de competencias aptitudinales, demandadas actualmente en el ámbito laboral, tanto en empresas como en instituciones públicas o privadas. La interrelación Geología/Actividad antrópica a través del conocimiento y aplicación de esta disciplina en diversos ámbitos como el seguimiento de obras de infraestructuras, ordenación del territorio, prospección de recursos, evaluación ambiental, análisis de cambios ambientales o distintos proyectos de obra civil, aumenta el potencial de empleabilidad de la presente asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.
 • CG8 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE16 : Fer avaluacions d'impacte ambiental sobre el territori.
 • CE19 : Saber analitzar i mitigar els riscos geològics (inundacions, moviments de vessant, erosió, activitat volcànica, terratrèmols, subsidència...).
 • CE20 : Conèixer i gestionar el patrimoni geològic, integrat en el medi natural.
 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer els processos geològics que afecten una regió i poden constituir una amenaça per a la societat.
 • Valorar els riscos geològics, amb l'elaboració de cartografies per a la correcta gestió del territori.
 • Conèixer mesures previsores que ajuden a mitigar l'efecte dels riscos geològics.
 • Saber fer avaluacions d'impacte ambiental sobre el territori.
 • Conèixer i gestionar el patrimoni geològic, integrat en el medi natural.
 • Fer i interpretar cartografies geoambientals i de riscos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para ser capaces de entender y valorar aspectos relacionados con la geología desde el punto de vista del Patrimonio, el Medio Ambiente y los Riesgos Naturales. En este proceso se conocerán algunas técnicas para la correcta valoración de estos aspectos así como algunos sitios geológicos relevantes a nivel nacional e internacional.

 

 

Dades generals

Codi: 25547
Professor/a responsable:
BAEZA CARRATALA, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix