Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECTÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Tectónica es la rama de las Ciencias Geológicas que se ocupa de la deformación de la corteza terrestre a una escala regional o global. Esta disciplina relaciona las estructuras geológicas con los movimientos (cinemática) y las fuerzas (dinámica) que las han originado.

La Tectónica es una materia de carácter optativo, pero importante en la formación de un graduado en Geología. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura podrán aplicarse en numerosos ámbitos de la actividad profesional (cartografía geológica, geología del subsuelo, recursos naturales, investigación, geología aplicada a la ingeniería, entre otros.
La asignatura está coordinada con el resto de las asignaturas del Grado de Geología, especialmente con las asignaturas de Cartografía Geológica II y III (3er curso), Geología Histórica y Regional (3er curso) y Geología Estructural I y II (3er curso). 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE2 : Conèixer l'estructura i composició de la Terra.
 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA4 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en el coneixement de l'estructura i el funcionament del planeta (tectònica de plaques) que es va introduir en primer curs, especialment en aspectes relacionats amb la mecànica i cinemàtica de les plaques litosfèriques.
 • Conèixer les principals orogènies, els orogens resultants i les principals característiques tectòniques.
 • Aprofundir en el coneixement de les estructures geològiques dominants en contextos convergents, divergents i passius.
 • Aprendre els principis bàsics de la tectònica activa.
 • Conèixer les característiques generals de la tectònica planetària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Profundizar en el conocimiento de la estructura del Planeta y de su funcionamiento (Tectónica de Placas) que se introdujo en primer curso, especialmente en aspectos relacionados con la mecánica y cinemática de las placas litosféricas.


Conocer las principales orogenias, los orógenos resultantes y sus principales características tectónicas.
Profundizar en el conocimiento de las estructuras geológicas dominantes en contextos convergentes, divergentes y pasivos.


Aprender los principios básicos de la Tectónica activa.


Conocer las características generales de la tectónica planetaria.

 

 

Dades generals

Codi: 25546
Professor/a responsable:
ALFARO GARCIA, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,88
Crèdits pràctics: 1,52
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 1,52
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix