Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MICROPALEONTOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

Es una asignatura en la que se introducen los principales grupos de microfósiles, aprendiendo a reconocerlos y utilizarlos para la resolución de problemas de caracter bioestrátigráfico y de reconstrucciones paleoambientales. Una parte importante de la asignatura se dedicará al análisis de microfacies en lámina delgada, trabajo en el que los alumnos podrán aplicar e interrelacionar los conocimientos de paleontología, mineralogía, sedimentología y estratigrafía adquiridos a lo largo de los estudios de grado.

Se aconseja haber cursado las siguientes asignaturas: Paleontología, Sedimentología y Petrografía sedimentaria

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.
 • CE6 : Reconèixer els fòssils, i la seua utilització en la datació i interpretació dels mitjans sedimentaris.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements sobre les possibilitats bioestratigràfiques dels diversos grups de microfòssils d'edats i ambients de dipòsit diferents.
 • Reconèixer els marcadors bioestratigràfics més característics per a cada edat i grup considerat.
 • Saber utilitzar les fonts bibliogràfiques específiques.
 • Saber mostrejar seccions en camp i processar mostres en laboratori per a obtenir foraminífers i altres grups de microfòssils.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Saber analizar microfacies reconociendo los principales componentes fósiles de una roca sedimentaria.

Saber datar una muestra e interpretar el ambiente de depósito a partir del análisis de microfacies. 

 

 

Dades generals

Codi: 25545
Professor/a responsable:
GIANNETTI ., ALICE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,04
Crèdits pràctics: 1,36
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,04
  Crèdits pràctics: 1,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix