Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PETROLOGIA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Petrología Aplicada es una asignatura Optativa del primer cuatrimestre del cuarto curso del grado de Geología y está enmarcada en el Módulo Avanzado.

Se trata de una asignatura en la que el alumno adquiere el conocimiento de las relaciones entre el comportamiento petrofísico de las rocas y sus características petrológicas; así como comprende el comportamiento de trasporte de fluidos y mecánica de las rocas. Se hará hincapié en conocer las técnicas que se utilizan en la caracterización petrofísica, los procesos físicos en los que se basan, así como sus límites de aplicabilidad y las normas con las que se operan. Los conceptos estudiados en la asignatura se aplicarán a los sectores de la piedra natural, mecánica de rocas y conservación del patrimonio arquitectónico construido en roca. Finalmente, se desarrollará en los estudiantes actitudes, metodología y hábito de trabajo en el laboratorio e introducirlo a la investigación.

La asignatura está coordinada con el resto de las asignaturas del Grado de Geología, especialmente con Petrología Ígnea y Metamórfica (3er curso), Petrología Sedimentaria (3er curso), Geoquímica y Prospección Geoquímica (3er curso) y Geología Aplicada a la Ingeniería (4º curso).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE37 : Desenvolupar tasques d'assessorament científic i tècnic sobre problemes d'índole geològica i geominera.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar els components petrogràfics de significació petrofísica.
 • Conèixer quines propietats petrofísicas de les roques són interessants segons les necessitats i la problemàtica estudiada.
 • Conèixer els principals assajos de caracterització de roques en els camps de la pedra natural, mecànica de roques i hidrocarburs.
 • Comprendre i interpretar les dades obtingudes amb les diverses tècniques de caracterització.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Se pretende transmitir al alumno una formación aplicada que le permita comprender e interpretar cómo se comportan las rocas en diferentes contextos en los que las rocas juegan un papel determinante.

 

 

Dades generals

Codi: 25544
Professor/a responsable:
BENAVENTE GARCIA, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix