Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AMPLIACIÓ D'HIDROGEOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG6 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE17 : Saber explorar, avaluar, extraure i gestionar els recursos terrestres (minerals i roques industrials, hidrocarburs, aigua) en un marc de desenvolupament sostenible.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE30 : Comprendre les interaccions passades, presents i futures entre el mitjà natural i els éssers humans, així com analitzar i predir el seu futur.
 • CE33 : Estudiar i planificar l'explotació racional dels recursos geològics i energètics.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en els coneixements bàsics de la hidrogeologia i analitzar les particularitats dels diversos tipus d'aqüífers i dels ambients en què es troben.
 • Aplicar els mètodes i les tècniques hidrogeològiques conduents a la recerca, avaluació i elaboració d'un projecte de captació de les aigües subterrànies.
 • Conèixer els mecanismes de propagació de contaminants en els aqüífers, a més de les metodologies de protecció i descontaminació.
 • Conèixer les eines hidrogeològiques per a gestionar adequadament els recursos hídrics i de manera integrada amb el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Dades generals

Codi: 25543
Professor/a responsable:
FERNANDEZ MEJUTO, MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix