Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RECURSOS MINERALS I ENERGÈTICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sobre las prácticas de campo:  Su asistencia es obligatoria. En casos debidamente justificados se ofrecerá una alternativa al alumnado.

Sobre la recuperación:

Un estudiante que haya obtenido una nota global superior a 5 y que haya adquirido los contenidos mínimos exigidos (calificación superior o igual a 4.0) en los controles teóricos, el examen/dossier de práctias de informática, en la memoria de campo y en los trabajos bibliográficos, no tendrá necesidad de realizar ninguna recuperación

 Los estudiantes que no hayan superado alguna de las partes mencionadas con anterioridad (calificación inferior a 4.0) tendrán la oportunidad de hacerlo en la recuperación, con ejercicios similares a los realizados durante el curso (expecto memoria de campo y trabajos bibliográficos). 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE17 : Saber explorar, avaluar, extraure i gestionar els recursos terrestres (minerals i roques industrials, hidrocarburs, aigua) en un marc de desenvolupament sostenible.
 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE33 : Estudiar i planificar l'explotació racional dels recursos geològics i energètics.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge de coneixements relatius a la matèria de recursos minerals i energètics.
 • Conèixer les característiques mineralògiques, litològiques, geoquímiques i estructurals dels jaciments tipus més importants.
 • Situar, identificar i descriure recursos minerals i energètics en el context geològic.
 • Conèixer els factors tècnics i econòmics de l'aprofitament dels recursos minerals i energètics. 
 • Comprendre la importància socioeconòmica de l'explotació de recursos minerals i energètics. Aspectes relacionats amb la legislació minera.
 • Comprendre la problemàtica mediambiental de l'explotació de recursos minerals i energètics.
 • Cerca i síntesi d'informació, elaboració, exposició i defensa d'informes relatius a l'exploració, recerca i explotació de recursos minerals i energètics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Aprendizaje de conocimientos relativos a la materia de Recursos Minerales y Energéticos.
Conocer las características mineralógicas, litológicas, geoquímicas y estructurales de los yacimientos tipo mas importantes.
Situar, identificar y describir recursos minerales y energéticos en su contexto geológico.
Conocer los factores técnicos y económicos del aprovechamiento de los recursos minerales y energéticos.
Comprender la importancia socioeconómica de la explotación de recursos minerales y energéticos. Aspectos relacionados con la legislación minera.
Comprender la problemática medio-ambiental de la explotación de recursos minerales y energéticos.
Búsqueda y síntesis de información, elaboración, exposición y defensa de informes relativos a la exploración, investigación y explotación de recursos minerales y energéticos.

 

 

Dades generals

Codi: 25542
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix