Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Geología Aplicada a la Ingeniería permite conocer las necesidades que la Ingeniería tiene de los materiales y procesos geológicos que tienen lugar en la superficie de la Tierra. Ello permite una correcta evaluación de su efecto en los trabajos de ingeniería.

 Los contenidos abordados tienen una estrecha relación con asignaturas geológicas previamente estudiadas por el alumno, como la Petrología, Geomorfología, Prospección Geofísica, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE18 : Saber solucionar problemes geològics en obres d'enginyeria civil.
 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE34 : Participar en estudis del medi físic en l'obra civil i edificació.
 • CE35 : Dirigir i supervisar sondejos d'investigació i reconeixement, així com dirigir i dur a terme tasques de mostreig, assajos in situ i de laboratori.
 • CE37 : Desenvolupar tasques d'assessorament científic i tècnic sobre problemes d'índole geològica i geominera.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge de coneixements bàsics de geotècnia. Propietats necessàries per a descriure i classificar correctament materials (sòls i roques).
 • Definir correctament estacions geomecàniques per a la presa de dades.
 • Fer i interpretar correctament assajos de camp i de laboratori per a determinar propietats mecàniques de materials (sòls i roques).
 • Saber quines propietats són interessants en funció de les necessitats i la problemàtica estudiada.
 • Fer cartografies geotècniques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Se pretende transmitir al alumno una formación básica que le permita comprender cómo se comportan las formaciones superficiales y los macizos rocosos ante cambios ambientales o de esfuerzos. Constituye la base para posteriores estudios de ampliacion donde se describirá de forma detallada dicha interacción entre el medio y las actuaciones antrópicas.

 

 

Dades generals

Codi: 25541
Professor/a responsable:
DELGADO MARCHAL, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix