Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARTOGRAFIA GEOLÒGICA III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA III pertenece a la materia TÉCNICAS DE CAMPO del título de grado  que es el cuerpo de conocimientos complementarios de la formación geológica del alumno.

La Cartografía Geológica es una actividad que, además de un cuerpo doctrinal propio, presenta un carácter transversal, ya que a través de ella el alumno ejercita sus habilidades en las distintas materias geológicas. Esta asignatura tratará los siguientes aspectos fundamentales de la cartografía geológica:

 1. El análisis y la interpretación de mapas geológicos reales de distinta índole y procedencia
 2. La realización de cartografías geológicas en el campo, en zonas de moderada a alta dificultad
 3. El tratamiento digital de la cartografía generada
 4. La redacción de informes de las zonas analizadas.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.

 

Competències específiques (CE)

 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber fer cartografies geològiques pròpies en terrenys sedimentaris, ignis i metamòrfics amb diferents estructures tectòniques, a més d'altres maneres de representació (columnes estratigràfiques, talls geològics, etc.).
 • Recollir, representar i analitzar dades cartogràfiques amb tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • Elaborar informes sobre bases cartogràfiques pròpies amb finalitats aplicades i de recerca.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 • Profundizar en la georeferenciación y digitalización de la cartografía geológica.
 • Utilizar sistemas de posicionamiento y sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología. 
 • Conocer las herramientas de búsqueda de fuentes bibliográficas en Geología. 
 • Introducción a la elaboración de informes y estudios.
 • Desarrollar la visión espacial

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 25538
Professor/a responsable:
MARTIN ROJAS, IVAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,36
Crèdits pràctics: 2,04
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,36
  Crèdits pràctics: 2,04
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix