Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Petrología Sedimentaria es una materia de carácter básico, fundamental en la formación de un graduado en Geología. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura podrán aplicarse en numerosos ámbitos de la actividad profesional (geología del subsuelo, recursos naturales, investigación, geología aplicada a la ingeniería, entre otros). La asignatura está coordinada con el resto de las asignaturas del Grado de Geología, especialmente con Mineralogía (2º curso), Sedimentología (2º curso), Estratigrafía (2º curso), Petrología Ígnea y Metamórfica (3ercurso), Geoquímica y Prospección Geoquímica (3er curso) y Petrología Aplicada (4º curso).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE11 : Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge de coneixements bàsics de petrologia sedimentària.
 • Comprendre l'origen, la composició i les propietats texturals de les roques sedimentàries.
 • Identificar, descriure i classificar els principals tipus de roques sedimentàries en aflorament, mostra de mà i al microscopi petrogràfic.
 • Aprendre a interpretar les propietats i la història diagenètica de les roques sedimentàries, situant-les en el context geològic a partir de les propietats.
 • Comprendre la posició dels sediments i les roques sedimentàries en els cicles geològics globals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Aprendizaje de conocimientos básicos de Petrología sedimentaria.
- Comprender el origen, composición y las propiedades texturales de las rocas sedimentarias
- Identificar, describir y clasificar los principales tipos de rocas sedimentarias en afloramiento, muestra de mano y al microscopio petrográfico.
- Aprender a interpretar las propiedades e historia diagenetica de las rocas sedimentarias, ubicándolas en su contexto geológico, a partir de sus propiedades
- Comprender la posición den los sedimentos y las rocas sedimentarias en los ciclos geológicos globales

 

 

Dades generals

Codi: 25536
Professor/a responsable:
CAÑAVERAS JIMENEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,12
Crèdits pràctics: 1,28
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,12
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix