Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PETROLOGIA ÍGNIA I METAMÒRFICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Petrología Ígnea y Metamórfica es una materia de carácter básico, fundamental en la formación de un graduado en Geología. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura podrán aplicarse en numerosos ámbitos de la actividad profesional (geología del subsuelo, recursos naturales, investigación, geología aplicada a la ingeniería, entre otros). La asignatura está coordinada con el resto de las asignaturas del Grado de Geología, especialmente con Cristalografía (2º curso), Mineralogía (2º curso), Petrología Sedimentaria (3er curso), Geoquímica y Prospección Geoquímica (3er curso)  y Petrología Aplicada (4º curso).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge de coneixements bàsics de petrologia ígnia i metamòrfica.
 • Identificar, descriure i classificar els principals tipus de roques ígnies i metamòrfiques en aflorament, mostra de mà i al microscopi petrogràfic.
 • Comprendre els processos generadors de roques ígnies i metamòrfiques.
 • Relacionar les sèries ígnies i el metamorfisme amb processos geodinàmics i geoquímics globals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):

 - Aprendizaje de conocimientos básicos de Petrología ígnea y metamórfica

- Identificar, describir y clasificar los principales tipos de rocas ígneas y metamórficas en afloramiento, muestra de mano y al microscopio petrográfico.

- Comprender los procesos generadores de rocas ígneas y metamórficas

- Relacionar las series ígneas y el metamorfismo con procesos geodinámicos y geoquímicos globales 

 

 

 

Dades generals

Codi: 25535
Professor/a responsable:
BLANCO QUINTERO, IDAEL FRANCISCO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,20
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 2,2
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix