Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOFÍSICA I PROSPECCIÓ GEOFÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la física. La prospección Geofísica utiliza los métodos geofísicos para el la prospección geológica de la Tierra.

La asignatura Geofísica y prospección Geofísica está relacionada con otras asignaturas de Grado como Física I, Física II, Técnicas Cartográficas.  

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG6 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE29 : Fer el treball de camp i laboratori de manera responsable i segura, prestant l'atenció deguda a l'avaluació dels riscos, els drets d'accés, la legislació sobre salut i seguretat, i l'impacte que puga tenir en el medi ambient.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE38 : Elaborar estudis oceanogràfics i de geologia marina.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i caracteritzar les propietats dels diversos materials terrestres amb mètodes geològics i les tècniques instrumentals corresponents.
 • Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • Recollir, representar i analitzar dades amb tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, el registre i l'anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • Realitzar el treball de camp i laboratori de manera responsable i segura, amb la deguda atenció a l'avaluació dels riscos, els drets d'accés, la legislació sobre salut i seguretat i l'impacte en el medi ambient.
 • Fer informes i estudis tendents a explorar, investigar, produir, transformar i controlar recursos geològics i hidrogeològics.
 • Fer estudis oceanogràfics i de geologia marina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Interpretar secciones sísmicas.

Ver y manejar equipos geofísicos.

 

 

Dades generals

Codi: 25534
Professor/a responsable:
TENT MANCLUS, JOSE ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix