Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOQUÍMICA I PROSPECCIÓ GEOQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Geoquímica y Prospección Geoquímica es una materia de carácter básico, fundamental en la formación de un graduado en Geología. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura podrán aplicarse en numerosos ámbitos de la actividad profesional (geología del subsuelo, recursos naturales, investigación, geología aplicada a la ingeniería, entre otros).
La asignatura está coordinada con el resto de las asignaturas del Grado de Geología, especialmente con Cristalografía (2º curso), Mineralogía (2º curso), Petrología Sedimentaria (3er curso), Petrología Ígnea y Metamórfica (3er curso) y Petrología Aplicada (4º curso).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE11 : Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE16 : Fer avaluacions d'impacte ambiental sobre el territori.
 • CE17 : Saber explorar, avaluar, extraure i gestionar els recursos terrestres (minerals i roques industrials, hidrocarburs, aigua) en un marc de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Conèixer l'estructura i composició de la Terra.
 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE30 : Comprendre les interaccions passades, presents i futures entre el mitjà natural i els éssers humans, així com analitzar i predir el seu futur.
 • CE33 : Estudiar i planificar l'explotació racional dels recursos geològics i energètics.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE7 : Conèixer la història de la Terra i de la vida des del seu origen fins a l'actualitat.
 • CE8 : Conèixer les tècniques de datació de les roques i dels processos geològics.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la distribució general dels elements químics al sistema solar i la Terra.
 • Comprendre els principis bàsics de la termodinàmica i la cinètica químiques i conèixer-ne les aplicacions geoquímiques.
 • Conèixer els principals processos geoquímics d'interacció entre sediments, roques i fluïts. Comprendre'n la incidència en l'evolució de la composició del planeta.
 • Conèixer els cicles geoquímics més importants.
 • Comprendre el fraccionament isotòpic i conèixer-ne les aplicacions geoquímiques.
 • Conèixer els principals mètodes de datació radiomètrica.
 • Aplicar mètodes estadístics per a interpretar dades geoquímiques i usar programes de representació i anàlisi exploratòria de dades geoquímiques.
 • Aplicar conceptes i tècniques geoquímiques a l'exploració de recursos minerals i energètics.
 • Aprendre a planificar campanyes geoquímiques en estudis d'impacte ambiental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Competencias Generales del Título (CG)

Resolver problemas de forma efectiva.
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en un marco de sostenibilidad.

Competencias Genéricas de la UA

Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos propios de la titulación.

Competencias específicas (CE)

Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.
Conocer la estructura y composición de la Tierra.
Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres usando métodos geológicos, con sus correspondientes técnicas instrumentales.
Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.
Conocer las técnicas de datación de las rocas y de los procesos geológicos.
Conocer los diferentes procesos geológicos que actúan en el Planeta.
Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.
Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y rocas industriales, hidrocarburos, agua) en un marco de desarrollo sostenible.
Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y análisis de datos de campo y de laboratorio.
Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres humanos, así como analizar y predecir su futuro.
Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y energéticos.
Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos geológicos e hidrogeológicos.

 

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer la distribución general de los elementos químicos en el Sistema solar y en la Tierra.
- Comprender los principios básicos de la termodinámica y cinética químicas y conocer sus aplicaciones geoquímicas.
- Conocer los principales procesos geoquímicos de interacción entre sedimentos, rocas y fluidos. Comprender su incidencia en la evolución de la composición del planeta.
- Conocer los ciclos geoquímicos mas importantes
- Comprender el fraccionamiento isotópico y conocer sus aplicaciones geoquímicas.
- Conocer los principales métodos de datación radiométrica.
- Aplicar métodos estadísticos para la interpretación de datos geoquímicos y utilizar programas de representación y análisis exploratorio de datos geoquímicos.
- Aplicar conceptos y técnicas geoquímicas a la exploración de recursos minerales y energéticos.
- Aprender a planificar campañas geoquímicas en estudios de impacto ambiental.

 

 

Dades generals

Codi: 25533
Professor/a responsable:
BENAVENTE GARCIA, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,88
Crèdits pràctics: 1,52
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 1,52
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix