Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA HISTÒRICA I REGIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación, hace unos 4.570 millones de años, hasta el presente.

La geología regional es una rama de las ciencias geológicas que se ocupa de la configuración geológica de cada continente, país, región o de zonas determinadas de la Tierra. En esta asignatura se describirá los principales rasgos geológicos de la Península Ibérica y zonas marinas adyacentes, Canarias, Europa y el Norte de África.

La asignatura Geología Histórica y Regional está relacionada con otras asignaturas de Grado como Estratigrafía, Paleontología, Sedimentología.

Nota: se aconseja tener aprobadas las siguientes asignaturas: Paleontología, Estratigrafía y Sedimentología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE10 : Usar les tècniques de correlació i la seua interpretació.
 • CE11 : Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE13 : Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE2 : Conèixer l'estructura i composició de la Terra.
 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.
 • CE7 : Conèixer la història de la Terra i de la vida des del seu origen fins a l'actualitat.
 • CE9 : Comprendre el significat de l'escala temporal en geologia, així com l'espacial.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el significat i la dimensió del temps geològic i la integració dels coneixements geològics en el marc evolutiu de la Terra.
 • Conèixer l'evolució tectònica de la península Ibèrica en el marc de la tectònica global de la Mediterrània occidental i l'Atlàntic oriental.
 • Conèixer les tècniques i els mètodes necessaris per a avançar en l'establiment de la història de la Terra a partir del registre geològic.
 • Conèixer l'escala estratigràfica, les línies generals del registre geològic i de la història de la Terra a través dels temps geològics, els mètodes i les tècniques de l'anàlisi paleogeográfica i paleoclimática, els factors de control i les possibles causes dels grans canvis històrics de la Terra.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques que permeten avançar en l'establiment de la història geològica de la península Ibèrica i el orogen perimediterrani.
 • Ser capaç de recollir la informació geològica disponible en una regió i en un segment temporal del registre geològic i elaborar-ne una síntesi històrica.
 • Conèixer els aspectes generals de la relació tectònica-sedimentació en el marc evolutiu de la serralada Bètica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Comprender el significado y la dimensión del tiempo geológico y la integración de los conocimientos geológicos en el marco evolutivo de la Tierra.

Conocer la evolución tectónica de la Península Ibérica en el marco de la tectónica global del Mediterráneo Occidental y el Atlántico Oriental.

Conocer los métodos y técnicas necesarios para avanzar en el establecimiento de la Historia de la Tierra a partir del registro geológico.

Conocer: la escala estratigráfica, las líneas generales del registro geológico y de la historia de la Tierra a través de los tiempos geológicos, los métodos y técnicas del análisis paleogeográfico y paleoclimático, los factores de control y posibles causas de los grandes cambios históricos de la Tierra.

Conocer los métodos y técnicas que permitan avanzar en el establecimiento de la historia geológica de la Península Ibérica y el Orógeno Perimediterráneo.

Tener capacidad para recoger la información geológica disponible en una región y en un segmento temporal del registro geológico y elaborar una síntesis histórica.

Conocer los aspectos generales de la relación tectónica-sedimentación en el marco evolutivo de la Cordillera Bética.

 

Objetivos específicos que el profesor añade:

Conocer los aspectos generales de la relación tectónica-sedimentación-cambios faunísticos en el marco evolutivo de la Cordillera Ibérica.

 

 

 

Dades generals

Codi: 25532
Professor/a responsable:
GIANNETTI ., ALICE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,16
Crèdits pràctics: 1,24
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,58
  Crèdits pràctics: 0,62
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,58
  Crèdits pràctics: 0,62
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix