Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA ESTRUCTURAL II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Geología Estructural es la rama de las Ciencias Geológicas que se ocupa del reconocimiento, de la representación y de la interpretación genética e histórico-evolutiva  de las estructuras de las rocas en tanto en cuanto son producidas por procesos de deformación en la corteza terrestre, es decir, por fenómenos diastróficos. Así pues quedan fuera de su objetivo las estructuras primarias de las rocas (especialmente de las sedimentarias e ígneas) y otras de pequeña magnitud relacionadas con procesos superficiales (deslizamiento de laderas, arrastre por glaciares, hidratación, disolución). Por el contrario se incluyen las estructuras debidas a procesos gravitatorios de ámbito mayor (diapiros, mantos gravitatorios y otras estructuras de colapso).
La asignatura GEOLOGÍA ESTRUCTURAL II se inserta en el módulo fundamental del título de grado que constituye el cuerpo de conocimientos obligatorios en la formación geológica del alumno. En especial tratará de los aspectos cinemáticos y dinámicos que atañen a la deformación de las rocas. Su contenido complementa el de la asignatura GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I que se imparte previamente.
Esta materia, además de poseer un cuerpo doctrinal propio, presenta una actividad de carácter transversal, ya que a través de ella el alumno ejercita sus habilidades en las distintas materias geológicas.
Esta asignatura tratará los siguientes aspectos fundamentales: (1) Profundizar en el conocimiento de los procesos que generan las estructuras tectónicas; (2) Conocer cómo se deforman las rocas al ser sometidas a esfuerzos; (3) Profundizar en los métodos de representación de las estructuras geológicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.
 • CGUA4 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en el coneixement dels processos que generen les estructures tectòniques.
 • Conèixer la manera com es deformen les roques en ser sotmeses a esforços.
 • Aprofundir en els mètodes de representació de les estructures geològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):
1) Adquirir conocimientos sobre los conceptos de esfuerzo y deformación y su aplicación al caso concreto de las rocas.
2) Profundizar en el conocimiento de los procesos que generan las estructuras tectónicas.

3) Estudiar la deformación dúctil de las rocas sometidas a esfuerzos.
4) Técnicas y métodos de representación y tratamiento de datos de campo en Geología
Estructural.


Objetivos específicos que el profesor añade:
1) Comprender el significado de las estructuras menores y su relación con las estructuras cartográficas.
2) Utilizar sistemas de posicionamiento y sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
3) Desarrollar la visión espacial
4) Elaborar informes sobre bases cartográficas propias con fines aplicados y de investigación.
5) Conocer las herramientas de búsqueda de fuentes bibliográficas en Geología.

 

 

Dades generals

Codi: 25531
Professor/a responsable:
MARTIN ROJAS, IVAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix