Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA ESTRUCTURAL I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE22 : Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.
 • CGUA4 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i identificar les estructures tectòniques.
 • Conèixer els processos que generen les estructures tectòniques.
 • Utilitzar els mètodes de representació de les estructures geològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer los diversos tipos de estructuras tectónicas desde escala microscópica a cartográfica.


Desarrollar habilidades de observación y toma de datos de las estructuras tectónicas en el campo, de razonamiento espacial, y de representación y análisis gráfico.


Aprender a aplicar los conceptos y modelos de Geología Estructural a la interpretación de mapas y cortes geológicos, a tectónica regional y a las diferentes disciplinas aplicadas de la Geología.

 

 

Dades generals

Codi: 25530
Professor/a responsable:
ALFARO GARCIA, PEDRO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix